STAFFProf. B.K. Gavit

Librarian

no photo found

M. L.I.Sc., NET

Shri. V.V. Takwale

Senior Clerk

no photo found

Shri. A.N. Parmar

Junior Clerk

no photo found

M.A.

Shri. S.M. Ghone

Junior Clerk

no photo found

B.Com

Shri. M.K. Dalavi

Peon

no photo found

6th

Mr. G. Rathod

Cleaner

no photo found

5th